logo-osrodek2

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Statut Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Trzebnicy

 

Statut

Ośrodka Doradztwa Metodyczno - Programowego

w Trzebnicy

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz.2572 ze zm.)

 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),

 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 200, poz. 1537),

 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436),

 5. Uchwały nr VI/56/2011 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia zespołu placówek pn. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.

 6. Niniejszego statutu.

 

 

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.

 2. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół placówek pn. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.

 

§ 3

Siedzibą Ośrodka jest miasto Trzebnica, ul. Wrocławska 10.

 

§ 4

Obszarem działania Ośrodka jest teren Powiatu Trzebnickiego.

 

§ 5

Ośrodek jest placówką działającą w ciągu całego roku szkolnego, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania

 

§ 6

Celem działania Ośrodka jest:

- organizowanie i inicjowanie, wspomaganie, przeprowadzanie działań podnoszących poziom kompetencji zawodowych nauczycieli, służących poprawie jakości oświaty i poziomu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie doradztwa metodycznego;

-zaspakajanie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w zakresie ich doskonalenia zawodowego.

 

§ 7

Do zadań Ośrodka należy:

 1. organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

 2. gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 3. organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek;

 4. wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 5. organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny;

 6. współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

 7. wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

 8. Inne zadania realizowane na zlecenie organu prowadzącego dotyczące doskonaleni zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Ośrodka

 

 

§ 8

Ośrodek jest placówką wchodzącą w skład Zespołu pn. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.

 

§ 9

Ośrodkiem kieruje Dyrektor Zespołu pn. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.

 

§ 10

W Ośrodku zatrudniani są:

- nauczyciele konsultanci,

- doradcy metodyczni.

 

§ 11

Do zadań nauczycieli konsultantów należy doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu trzebnickiego, w szczególności:

 1. planowanie, organizowanie badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,

 2. tworzenie programów nauczania,

 3. dobór i adaptacja materiałów dydaktycznych do programów nauczania,

 4. rozwijanie umiejętności metodycznych,

 5. podejmowanie i prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego.

 

Do zadań nauczycieli doradców metodycznych należy:

 1. wspomaganie nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych w:

  - prowadzeniu procesu dydaktyczno wychowawczego,

  - tworzeniu i doborze programów i materiałów dydaktycznych

  - rozwijaniu umiejętności metodycznych poprzez:

 1. udzielanie konsultacji,

 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, oraz warsztatów i szkoleń,

 3. organizowanie innych działań mających na celu wspomaganie nauczycieli i ich rozwój zawodowy.

 

§ 12

Szczegółowe obowiązki pracowników Ośrodka określa Dyrektor Zespołu w zakresach czynności.

 

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

 

§ 13

Zmiany Statucie Ośrodka dokonuje się w trybie określonym w prawie oświatowym.

 

§ 14

Statut wchodzi zarządzeniem Dyrektora Zespołu.

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

   

  Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska ustaliła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

   

   

   
 • RODO - Obowiązek informacyjny

   

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  informuję, że zgodnie z art. 13:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

  POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNO-PROGRAMOWEGO W TRZEBNICY 

  – reprezentowany przez Dyrektor Cecylię Śmieszkowską

  ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica

  tel. 71 738 10 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Izabela Żmuda

  tel. 696 063 927

  3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie:

  a) art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego

  b) art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji formy szkoleniowej w przypadku wyrażonej zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej

  c) art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu wystawienia rachunku po zrealizowaniu formy szkoleniowej w przypadku danych do rachunku

  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi, a w przypadku wizerunku publikowanego na stronie internetowej nie dłużej niż dwa lata lub do momentu wycofania zgody

  5. Posiada Pan/Pani:

  a) prawo dostępu do treści danych osobowych

  b) prawo do sprostowania danych osobowych

  c) w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych

  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Podanie danych osobowych w przypadku realizowania form szkoleniowo-warsztatowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w., a w przypadku wyrażonej zgody dobrowolne

   
 • RODO - Obowiązek informacyjny - Dotyczy Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu z siedzibą w ul. St. Worcella, 25-27 50-448 Wrocław, tel.: 71 377 28 11, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej możliwy jest pod nr telefonu 71 377 28 14 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu:
  • udostępniania zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu
  • w celach statystycznych
  • przesyłania na podany adres e-mail oferty edukacyjnej Biblioteki,
  • przesyłania na podany adres e-mail newslettera Biblioteki


  4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będzie:
  • Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.
  • Sieć dolnośląskich bibliotek pedagogicznych.
  • Firma AlephPolska- serwisant zintegrowanego systemu bibliotecznego Aleph.
  • Firma windykacyjna (w razie konieczności)


  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres dziesięciu lat.


  6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


  7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zapisu do Biblioteki.


  9. Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu ustalenia limitów wypożyczeń i terminów zwrotu.

   
 • IBUK libra 100px

  Uwaga - Kody PIN wydane przed dn. 22 lutego 2017r. zachowują ważność.
   

  Ponad 1500 tytułów z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji społecznej i socjologii dostepnych na stronie http://libra.ibuk.pl/ Zapraszamy do Biblioteki (ul. Nowa 1) po odbiór PINów. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z wirtualnej czytelni IBUK dostępne są tutaj

  Więcej…

organszkoleniakatalogi

cytat