logo-powiat

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Status Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy

Statut Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno - Programowego w Trzebnicy

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§ 1

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy jest zespołem placówek oświatowych działających na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz.2572 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 200, poz. 1537),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 824),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436),
 • Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem Powiatu Trzebnickiego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie przekazania przez województwo dolnośląskie prowadzenia filii Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy,
 • Niniejszego statutu.

 

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 • Zespole - należy przez to rozumieć Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy.
 • Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego .
 • Bibliotece – należy przez to rozumieć Bibliotekę Pedagogiczną w Trzebnicy – Filię Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

 

§ 3

Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Trzebnicki.

 

§ 4

Siedzibą Zespołu jest miasto Trzebnica, ul. Wrocławska 10.

 

§ 5

Obszarem działania Zespołu jest teren Powiatu Trzebnickiego.

 

§ 6

Zespół jest placówką działającą w ciągu całego roku szkolnego, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 

Rozdział II - Cele i zadania

 

§ 7

Celem działania Zespołu jest:

 • organizowanie i inicjowanie, wspomaganie, przeprowadzanie działań podnoszących poziom kompetencji zawodowych nauczycieli, służących poprawie jakości oświaty i poziomu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie doradztwa metodycznego;
 • stworzenie dostępu do wiedzy i informacji oraz zaspokojenie i rozwijanie potrzeb nauczycieli i innych pracowników oświaty w procesie kształcenia i samokształcenia, w szczególności poprzez gromadzenie materiałów bibliotecznych i zbiorów multimedialnych;
 • zaspakajanie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w zakresie ich doskonalenia zawodowego..

 

§ 8

1. Do zadań Zespołu należy:

 • organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek;
 • wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny;
 • współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
 • rozwijanie multimedialnego centrum informacji edukacyjnej;
 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej;
 • udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym;
 • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, popularyzacyjnej i dydaktycznej,
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • wspieranie działalności bibliotek szkolnych,
 • wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.
 • Inne zadania realizowane na zlecenie organu prowadzącego dotyczące doskonaleni zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

2. Zespół może podejmować dodatkowe zadania oświatowe, wynikające z porozumień zawartych przez organ prowadzący z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

3. Powiatowy Zespół Doradztwa Metodyczno Programowego w Trzebnicy realizuje swoje zadania w szczególności przez:

 • Prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • Udzielanie konsultacji
 • Prowadzenie form doskonalenia zawodowego w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń.

 

Rozdział III - Struktura organizacyjna Zespołu

§ 9

1. Zespołem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy, zwany dalej dyrektorem.

2. Organami zespołu są:

 • Dyrektor Zespołu.

 

§ 10

1. Do zadań Dyrektora należy:

 • kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • opracowanie rocznego planu pracy Zespołu i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31. października każdego roku,
 • opracowanie planu finansowego Zespołu na każdy rok przedkładanie go Zarządowi Powiatu,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu,
 • przedkładanie Zarządowi Powiatu oraz organowi nadzoru pedagogicznego sprawozdanie z wykonania planu pracy za dany rok kalendarzowy w terminie określonym odrębnymi przepisami.
 • sporządzanie i przedkładanie Zarządowi Powiatu sprawozdań finansowych jednostki zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • współpraca z placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie powiatu trzebnickiego oraz z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu,
 • współpraca z innymi placówkami doskonalenia nauczycieli w celu wymiany doświadczeń,
 • planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli we współpracy z organem nadzoru pedagogicznego.

 

2. Tryb powoływania odwoływania Dyrektora Zespołu określa Ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

§ 11

Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego oraz kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej.

 

§ 12

1. W zespole może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

2. Zatrudnienia na stanowisku kierowniczym dokonuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.

 

§ 13

Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy funkcjonuje w ramach sieci bibliotek pedagogicznych funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego.

 

§ 14

1. W Zespole zatrudniani są:

- nauczyciele konsultanci,

- nauczyciele bibliotekarze

- pracownicy administracyjni oraz obsługi niebędący nauczycielami.

 

2. W Zespole mogą być w miarę potrzeb – zatrudniani specjaliści niebędący nauczycielami oraz nauczyciele doradcy metodyczni zgodnie z przepisami prawa ogólnie dostępnymi.

 

3. Szczegółową strukturę organizacyjną placówek wchodzących w skład Zespołu określają statuty tych jednostek.

§ 15

Do zadań nauczycieli konsultantów należy doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu trzebnickiego, w szczególności:

 • planowanie, organizowanie badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • tworzenie programów nauczania,
 • dobór i adaptacja materiałów dydaktycznych do programów nauczania,
 • rozwijanie umiejętności metodycznych,
 • podejmowanie i prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego.

 

 2. Do zadań nauczycieli doradców metodycznych należy wspomaganie nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych w:

- prowadzeniu procesu dydaktyczno wychowawczego,

- tworzeniu i doborze programów i materiałów dydaktycznych

- rozwijaniu umiejętności metodycznych poprzez:

 1. udzielanie konsultacji,

 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, oraz warsztatów i szkoleń,

 3. organizowanie innych działań mających na celu wspomaganie nauczycieli i ich rozwój zawodowy.

 

§ 16

1. W Bibliotece pedagogicznej zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze.

2. W Bibliotece mogą być – w miarę potrzeb – zatrudniani inni specjaliści.

3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy zależy:

1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych.

2) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,

3) prowadzenie indywidualnego doradztwa przywarsztatowego dla nauczycieli i pozostałych czytelników,

4) prowadzenie działalności popularyzacyjnej,

5) wspieranie działalności bibliotek szkolnych.

 

§ 17

Pracownicy administracyjni i obsługi zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Zespołu w celu należytego wykonywania jego zadań.

 

§ 18

1. Prawa i obowiązki pracowników Zespołu będących nauczycielami określa Karta Nauczyciela.

2. Prawa i obowiązki pozostałych pracowników określają przepisy prawa pracy.

 

§ 19

Szczegółowe obowiązki nauczycieli, oraz innych pracowników Zespołu określa Dyrektor Zespołu w zakresach czynności.

 

Rozdział IV - Zasady finansowania Zespołu

§ 20

1.Podstawa gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy.

2. Wydatki zespołu pokrywa się z budżetu Powiatu a dochodu odprowadza do budżetu

 

§ 21

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

 

Rozdział IV - Postanowienia końcowe

§ 22

Zmiany Statucie Zespołu dokonuje się w trybie określonym w prawie oświatowym.

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

   

  Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska ustaliła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

   

   

   
 • RODO - Obowiązek informacyjny

   

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  informuję, że zgodnie z art. 13:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

  POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNO-PROGRAMOWEGO W TRZEBNICY 

  – reprezentowany przez Dyrektor Cecylię Śmieszkowską

  ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica

  tel. 71 738 10 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Izabela Żmuda

  tel. 696 063 927

  3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie:

  a) art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego

  b) art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji formy szkoleniowej w przypadku wyrażonej zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej

  c) art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu wystawienia rachunku po zrealizowaniu formy szkoleniowej w przypadku danych do rachunku

  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi, a w przypadku wizerunku publikowanego na stronie internetowej nie dłużej niż dwa lata lub do momentu wycofania zgody

  5. Posiada Pan/Pani:

  a) prawo dostępu do treści danych osobowych

  b) prawo do sprostowania danych osobowych

  c) w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych

  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Podanie danych osobowych w przypadku realizowania form szkoleniowo-warsztatowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w., a w przypadku wyrażonej zgody dobrowolne

   
 • RODO - Obowiązek informacyjny - Dotyczy Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu z siedzibą w ul. St. Worcella, 25-27 50-448 Wrocław, tel.: 71 377 28 11, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej możliwy jest pod nr telefonu 71 377 28 14 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu:
  • udostępniania zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu
  • w celach statystycznych
  • przesyłania na podany adres e-mail oferty edukacyjnej Biblioteki,
  • przesyłania na podany adres e-mail newslettera Biblioteki


  4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będzie:
  • Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.
  • Sieć dolnośląskich bibliotek pedagogicznych.
  • Firma AlephPolska- serwisant zintegrowanego systemu bibliotecznego Aleph.
  • Firma windykacyjna (w razie konieczności)


  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres dziesięciu lat.


  6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


  7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zapisu do Biblioteki.


  9. Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu ustalenia limitów wypożyczeń i terminów zwrotu.

   
 • IBUK libra 100px

  Uwaga - Kody PIN wydane przed dn. 22 lutego 2017r. zachowują ważność.
   

  Ponad 1500 tytułów z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji społecznej i socjologii dostepnych na stronie http://libra.ibuk.pl/ Zapraszamy do Biblioteki (ul. Nowa 1) po odbiór PINów. Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z wirtualnej czytelni IBUK dostępne są tutaj

  Więcej…

organszkoleniakatalogi

cytat